Malta, Gozo-ostrovy středomoří
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Pobytově-poznávací zájezd

Marsaxlokk - Tarxien - Vittoriosa - Valletta - Mdina - Rabat - útesy Dingli - ostrov Gozo - Victoria - Ggantija - Modrá jeskyně - Hagar Quim - Mnajdra - Mosta

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy na Maltu, ubytování, individuální volno.
2. den zájezdu
MARSAXLOKK, malebný přístav plný barevných člunů zachycovaný na všech prospektech z Malty. Každou neděli se zde konají velké trhy. TARXIEN (UNESCO), pozůstatky největšího chrámového komplexu, který se skládá ze šesti chrámů (3800 a 2500 př.n.l.). VITTORIOSA, bývalé hlavní sídlo maltézských rytířů, opevněné městečko, výhledy na Vallettu.
3. den zájezdu
VALLETTA (UNESCO), impozantně opevněné hlavní město Malty. Ze zahrad jsou krásné výhledy na Grand Harbour a protější města. Zajímavý Velmistrovský palác, krásně zdobená katedrála Sv. Jana, pevnost St. Elmo a další pamětihodnosti.
4. den zájezdu
MDINA, perla mezi maltskými městy, opevněná mohutnými středověkými hradbami, ze kterých je výhled přes půl ostrova. Klidné město do něhož je zakázán vjezd aut a působí jako obrovský skanzen. RABAT, živé městečko, jehož pamětihodnosti se nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno nad katakombami hřbitova z římské doby. Nachází se zde katakomby sv. Agáty, katakomby a kostel sv. Pavla. ÚTESY DINGLI, zde stezky sestupují podél strmých útesů až na úzký pás pobřeží.
5. den zájezdu
Výlet na ostrov GOZO (menší, ale neméně zajímavý bratr Malty). Cestou pěkné pohledy na ostrůvek Comino. Město VICTORIA, útulné místo s malými náměstími, úzkými uličkami, četnými kostely a citadelou, ze které se naskýtá velkolepý výhled na celý ostrov. GGANTIJA (UNESCO), působivý chrámový komplex z mladší doby kamenné.
6. den zájezdu
MODRÁ JESKYNĚ, jižní pobřeží se strmými útesy, do kterých se zařezává soustava jeskyň s největší modrou jeskyní. Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou hru barev, kterou můžete fakult. pozorovat při projížďce na rybářském člunu. HAGAR QUIM a MNAJDRA (UNESCO), chrámové komplexy z mladší doby kamenné v překrásné krajině mezi poli a mořem.
7. den zájezdu
MOSTA, leží na okraji maltského souměstí. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie má čtvrtou největší kopuli na světě o průměru 52 m. Neobvyklým exponátem je tu německá bomba, která prolétla kopulí a neexplodovala. Čeští dělníci ve Škodovce do ní v rámci sabotáže nedali rozbušku.
8. den zájezdu
Přílet do Prahy.
Poznámka:
k výletům na Maltě je využívána hustá síť místní hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u řidiče (cena jízdného cca 18 € na týden). Průvodce podává výklad den před výletem, nesmí přímo u památek.
CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst s ohledem na místní svátky.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Malta - Praha
 • letištní taxy a poplatky
 • 6 - 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje se snídaní (dle času letu)
 • průvodce 
Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • výlety
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek
 • 6x večeře 1900 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 
 • Orientační ceny vstupného

  Valletta – spolukatedrála sv. Jana + muzeum – 10 €
  Velmistrovský palác + Zbrojnice – 8 €
  Zbrojnice – 6 €
  Archeologické muzeum – 5 €
  National Museum of Fine Arts - 5 €
  Fort St. Elmo - National War Museum - 10 €
  Vittoriosa – Inkvizitorský palác – 6 €
  Rabat – katakomby sv. Pavla – 5 €
  Domus Romana – 6 €
  National Museum of Natural History - 5 €
  Wignacourt Museum - 5 €
  Katakomby sv. Agáty – 5 €
  Mdina - katedrální muzeum + katedrála - 5 €
  Tarxien – 6 €.
  Modrá jeskyně (Blue Grotto) – loďka – 8 €
  Hagar Qim + Mnajdra – 10 €
  Ghar Dalam – 5 €
  Akvárium - 12,9 €
  Gozo – trajekt zp. – 4,65 €, Victoria – katedrála + muzeum – 4 €
  Ggantija + Ta´Kola větrný mlýn – 9 €
  Archeologické muzeum - 3 €
  Folklorní muzeum - 3 €
  Gozo Nature Museum - 3 €
  Old Prison - 3 €
  Taxi na Gozu k Azurovému oknu - 45 € / 4 os.
  Další možnosti vstupů:
  Palacio Parisio – 9 €
  loď Vittoriosa – Valletta – 5 €
  Poppey Village – 10,5 €
  taxi na Gozu k Azurovému oknu – 45 € (4 os.)
  lodní výlet okolo Malty – 55 € (vč. dopravy, svačiny, bohatého oběda, další svačiny, koupání v Modré laguně)
  Jízdné na Maltě – 7denní jízdenka pro celý ostrov – 21 €

  Kapesné

  dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 110 € + další fakult. akce

  CK REDOK

 

 

Nezávazná objednávka


malta
Copyright © 2017  VARIETA Travel