Velikonoce v Holandsku
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zahrada Evropy Keukenhof a evropský Manhattan, tak by se dalo nazvat motto našeho zájezdu. Navštívíme jeden z nejkrásnějších parků světa v době květů sněhobílých japonských sakur a druhé největší nizozemské město Rotterdam s moderní originální architekturou a jedinečnou atmosférou Starého přístavu. Daleké panorama města si vychutnáme z vyhlídkové věže Euromast. Na závěr navštívíme Maastricht, jedno z nejstarších nizozemských měst a fascinující svět slavných jeskyní ve Valkenburgu.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do květinového parku KEUKENHOF, jeden z nejkrásnějších parků světa, Zahrada Evropy, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, jarní škálu prvních barev doplňují v této době sněhobílé japonské sakury. Po poledni odjezd do největšího přístavního evropského města ROTTERDAMU – evropský Manhattan. Ubytování na 2 noci v centru města. Poté prohlídka města, které je kombinací originální moderní architektury s mrakodrapy, ultra moderními stavbami a staré části města, která byla za 2. svět. války zničena těžkým bombardováním. Projdeme se centrem, uvidíme např: Museum Boijmans van Beuningen (široké spektrum nizozemského umění, od Van Eycka po moderní díla), Starý přístav Oude Haven, nejstarší přístav města, historické lodě v přístavišti, jedinečná atmosféra, směs starého a nového desingu, Kubuswoningen – krychlové domy - působivé stavby moderního Rotterdamu, Witte Huis (Bílý dům), Erasmův most.

3. den zájezdu
Navštívíme unikátní vodní dílo v oblasti Zeelandu DELTA WERK, uměle vytvořené protipovodňové zábrany, jde patrně o největší vodní dílo svého druhu na světě. Dokončení prohlídky ROTTERDAMU a na závěr jeden ze symbolů města, vyhlídková věž Euromast, kam vyjedeme výtahem do výšky 101 m (zde můžeme vyjít na terasu, výhledy na přístav a město) a až do výšky 185 m nás dál vyveze otočný výtah Euroscoop – úchvatné pohledy s rozhledy až 30 km.

4. den zájezdu

Přejezd do jižní části Nizozemska do města MAASTRICHT, které leží na březích řeky Mázy a je považováno za jedno z nejstarších v Nizozemsku. Procházka městem, středověké hradby, bazilika sv. Serváce stojící na hlavním náměstí, dominikánský kostel přeměněný na knihkupectví. Místním vlakem přejedeme do nedalekého VALKENBURGU, prohlídka zříceniny hradu a jedné z mnoha unikátních jeskyní. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

5. den zájezdu

Dopoledne příjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim busem,
  • jízdné vlakem Maastricht – Valkenburg,
  • 2x ubytování v hotelu*** v Rotterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 2x snídani,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2400 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Nástupní místa

28.04. - 02.05. odjezd A, B, L + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE
ck redok
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel