Srí Lanka- exotický ráj, ostrov památek a čajových plantáží
 
Způsob dopravy:

Oblíbený zájezd na exotickou Srí Lanku, nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země" a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu.

Colombo - Anuradhapura - Polonnaruwa – Gal Viharaya - NP Minneriya - Lion Rock - Sigiriya – Dambulla - Kandy - chrám Buddhova zubu - Peradeniya – vysočina Hill Country - vodopády Ramboda - Nuwara Eliya - NP Horton Plains

 

 

Program zájezdu

1.den zájezdu
Odlet z Prahy z českým průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku.
2.den zájezdu
Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.
3.den zájezdu
Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.
4.den zájezdu
Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5.den zájezdu
Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6.den zájezdu
Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer shlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7.den zájezdu
Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla"- sídelní místo Britů.
8.den zájezdu
Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa. Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9.den zájezdu
Volný den, koupání v INDICKÉM OCEÁNU, v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet do ČR.
10.den zájezdu
Přílet do Prahy v dopoledních hodinách 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu: Praha - Dubaj - Colombo a zpět 
 • letištní taxy, transfer z/na letiště
 • dopravu místním klim. busem na Srí Lance
 • 7x ubytování v hotelu***/**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 7x polopenzi
 • českého průvodce
 • místního průvodce 
Cena nezahrnuje
 • vstupy, fakultativní výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
 
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 5900 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 900 Kč 
 • Očkování
  • při vstupu na Srí Lanku není vyžadováno žádné očkování
  • turistické vízum cca 35 $, o aktuální výši budeme informovat 

   

  Orientační ceny vstupného

  Safari se slony + nákup banánů pro slony 25 USD
  Safari jeep 50 USD
  Horton plains – pěší výlet 40 USD
  variantně v případě dobrého počasí a časových možností Kandy Buddha Muzeum cca 500 Rs.
  variantně v případě dobrého počasí a časových možností National Muzeum Colombo cca 600 Rs.

  Kapesné

  Na fakultativní výlety doporučujeme částku 150 $. Jinak na stravu doporučujeme cca 15 $/den, na spropitné (řidičům, v hotelu, místnímu průvodci cca 50 USD (částku vybere průvodce na začátku zájezdu). Případně se dá všude platit kartou či v každém hotelu měnit dolary za místní měnu.

   

  Ck REDOK

   

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
7.3.2021 16.3.2021 39990 Kčobjednat
22.11.2020 1.12.2020 38490 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel