Malta, Gozo-ostrovy středomoří
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Úspěšný zájezd na ostrov Malta pro milovníky historie všeho druhu s kvalifikovanou průvodkyní, pro kterou je Malta druhý domov. Čeká nás starobylá atmosféra umocněna mohutně opevněnými městy jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a megalitické chrámové areály soupeřící stářím s egyptskými pyramidami. Působivě je na Maltě podávána i tradice řádu Maltézkých rytířů, kde se rytířská historie dme hrdostí a bohatstvím. Pokud vás přitahují artefakty minulosti, budete nadšeni, co vše víra a lidské snažení na tak malém místě dokázaly vybudovat. Málokterý ostrov ve Středozemí toho může nabídnout tolik jako Malta. Pojďme tedy s naší místní průvodkyní navštívit to nejlepší z Malty, objevit místa, kde zanechaly svůj otisk všechny důležité kultury Středomoří a právě koncem května a začátkem října je na poznávání nejlepší čas, nejsou letní horka a denní teplota se pohybuje průměrně u příjemných 22 - 24 °C.


ostrov Gozo - Victoria - chrám Ta Pinu - Dwerja bay - Inland sea - Ggantija - Valletta – Modrá jeskyně - Hagar Quim - Mnajdra - útesy Dingli - Mdina – Mosta - Marsaxlokk – Tarxien - Hypogeum ?al Saflieni - Vittoriosa

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet na ostrov MALTA, transfer do hotelu, ubytování.

2. den zájezdu
Pobyt u moře, odpočinek na blízkých plážích např: Fond G?adir, Balluta Bay, ostrov Manel, Qui-Si-Sana, individuální volno.

3. den zájezdu
Fakultativní výlet lodí na sousední zelený ostrov GOZO. Hlavní město VICTORIA (Rabat), dominantou je na kopci se tyčící Cittadella s výhledy na celý ostrov, malá náměstí, úzké uličky a kostely. Solné pláně na severu ostrova, procházka v bezprostřední blízkosti solných pánví, které jsou staré více než 300 let. Severovýchodně od Victorie bazilika TA PINU, významné poutní místo vynikající svou polohou v otevřeném prostoru, vesnička Dwejra – Dwejra bay, oblast kde se nacházelo slavné Azurové okno a i dnes je oblíbenou lokací vč. INLAND SEA, laguny obklopené skalami a propojené s mořem přírodním tunelem, vyhlídky na útesové pláže. ?GANTIJA (UNESCO) neboli také „Věž obrů“, významný prehistorický chrám, který se řadí mezi nejstarší stavby na celém světě. Stavba chrámu je datována do období okolo 3500 let před n.l. Individuálně lze místo výletu navštívit slavná muzea Valletty např: Muzeum výtvarného umění, Námořní muzeum, Národní archeologické muzeum, které dá nahlédnout do prehistorie Malty, jak kulturní, přírodní i geografické nebo nasát atmosféru jedinečného barokního města, volný program.

4. den zájezdu
VALLETTA (UNESCO), město, které je doslova protkáno historickými památkami, procházka městem řádových rytířů s odkazy na jejich hrdou minulost. Téměř celá Valletta v současné podobě byla vybudována po roce 1565 právě řádem Maltézských rytířů. Prohlídka katedrály sv. Jana, v oratoři k vidění slavné Carravaggiovy obrazy, bazilika Panny Marie Karmelské - nejznámější a jedna z největších památek Malty, impozantní městské hradby, Velmistrovský palác se zbrojnicí, Horní zahrady, kontrast nové architektury Renza Piana – vstupní brána, Parlament a středověká historie, masivní pevnost St. Elmo a další pamětihodnosti.

5. den zájezdu
Okruh po ostrově. Nejnavštěvovanější přírodní zajímavost na Maltě BLUE GROTTO neboli Modrá jeskyně, zastávka na vyhlídce nad jeskyní, v případě klidného moře možnost vplout do jeskyně na loďce, fascinující hra světel, stínů a barev. Návštěva impozantního megalitického chrámového okrsku HAGAR QUIM a MNAJDRA (UNESCO) s výhledem na neobydlený ostrov Filfla. V přilehlém muzeu lze shlédnout působivé 5D edukační video. Přírodní zajímavost ÚTESY DINGLI na západním pobřeží Malty, majestátní hradba bílých skal tyčící se kolmo z moře do výšky 253 metrů - nejvyšší bod celého ostrova. Středověké opevněné vnitrozemské městečko MDINA tzv. „Tiché město“, právem považováno za nejkrásnější na Maltě, malebné tiché uličky, jedinečná atmosféra. Zastávka ve městě MOSTA, kostel s 60 m. vysokou kupolí, kterou proletěla za války nevybuchlá bomba. Návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Pobyt u moře, odpočinek na blízkých plážích nebo VALLETTA, individuální volno, atmosféra jedinečného města variantně bohaté možnosti fakultativních výletů dle aktuální nabídky. K výletům na Maltě je využívána i hustá síť místní hromadné dopravy (bližší info o výletech vč. doporučení podá průvodkyně na místě).

7. den zájezdu
Malebný přístav MARSAXLOKK plný pestrobarevných rybářských člunů „luzzu“ s malovanýma očima na přídi, pobřežní promenáda Xatt is-Sajjieda s trhy a hospůdkami. Přejezd k archeologickému areálu megalitického chrámu TARXIEN (UNESCO), největšího na ostrově. Odpoledne výběžek s rytířskou historií TROJMĚSTÍ. Prohlídka megalitické stavby, podzemního posvátného prostoru HYPOGENEUM ?AL SAFLIENI (UNESCO), k němuž se váží legendy o ztracených podzemních civilizacích, pocházející z doby 3800 až 2500 př. n. l. Civilizace, která postavila hypogeum i ostatní maltské chrámy, po sobě nezanechala žádné další stopy a dodnes se archeologům nepodařilo rozluštit kdo byli tito obyvatelé a odkud přišli. Závěrem idylická čtvrť s barevnými domy a fotogenickými zákoutími VITTORIOSA, bývalé hlavní sídlo Maltézských rytířů, z hradeb se nám naskytne pompézní výhled na Valettu a Sengleu.

8. den zájezdu
Snídaně, individuální volno a dle letového řádu transfer na letiště a odlet domů.

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu na Maltu a zpět vč. letištních tax, 
 • transfery z/na hotel, 
 • příruční a odbavené zavazadlo dle podmínek let. společnosti, 
 • dopravu minibusem 5. + 7. den programu, 
 • 7x ubytování hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (Valletta – Sliema),
 • 7x snídani,
 • průvodce CK na Maltě

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu (platba na místě),
 • dopravu místní hromadnou dopravou vč. lodní,
 • fakult. služby, služby místního průvodce,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 9000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • Hypogeum ?al Saflieni – nutná rezervace při podání přihlášky (min. však měsíc před odletem) a to vzhledem k přísné regulaci návštěvníků v megalitické stavbě - 1100 Kč,
 • výlet na ostrov Gozo cca 650 Kč – rezervace předem v CK, 
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 570 Kč
 • ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

27.5.2023 3.6.2023 18890 Kčobjednat
30.9.2023 7.10.2023 18890 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


malta
Copyright © 2017  VARIETA Travel