Toskánsko a ostrov Elba
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Vydejte se s námi do nejatraktivnějšího italského regionu poznat to pravé Toskánsko, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, kulisou jim budou modelované svahy toskánské krajiny, které obrůstají olivovníky a vinicemi a zkrášlují je štíhlé siluety cypřišů. Každé město, které jsme pro vás vybrali, má svůj autentický historický ráz. Toskánsko budeme poznávat formou výletů z letoviska Marina di Cecina/Bibbona, kde budeme po 7 nocí ubytováni v hotelu u moře.

Monteriggioni - Marina di Cecina - Pisa - Lucca - Siena - San Gimignano - Voltera - ostrov Elba: Portoferraio – Poggio – Marciana – Monte Capanne - Procchio – Florencie

Program zájezdu  autobusem

 

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do Toskánska. Navštívíme středověké MONTERIGGIONI na vrcholu nízkého kopce. Městečko obepínají vysoké hradby se 14 opevněnými věžemi, svahy poseté olivovníky a vinnou révou, jeden z nejlepších příkladů středověkého opevněného městečka v celé Itálii. Následuje přímořské letovisko Marina di Cecina/Bibbona, ubytování v hotelu u moře.

3. den zájezdu:
Výlet za poznáním Toskánska. PISA (UNESCO), město proslulé svou šikmou věží na náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků) a velkolepé pisánské stavby - katedrála, baptisterium, Camposanto. Starobylé a podmanivé město LUCCA, rodiště skladatele G. Pucciniho, renesanční opevnění, významné kostely a muzea, katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro.
 
4. den zájezdu:
Pobyt u moře.

5. den zájezdu:
Celodenní výlet. Prohlídka historického města SIENA (UNESCO), které si uchovalo podobu středověké metropole se členěním podle historických kontrád, jedinečné půlkruhové náměstí Piazza del Campo, přes 100 metrů vysoká věž Mangia, mramorová katedrála a plejáda kostelů a paláců. Od středověku tu sídlí nejstarší banka na světě. Středověké SAN GIMIGNANO, slavná náměstí s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Na závěr středověké město VOLTERA s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru - historické centrum s uličkami, kamenickými dílnami a krámky.
 
6. den zájezdu:
Pobyt u moře. Pro zájemce je připraven celodenní fakulativní výlet na nejnavštěvovanější ostrov toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku jedinečných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejcyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.
 
7. den zájezdu:
FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello, katedrála S. Maria del Fiore, baptiserium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj.

8. den zájezdu:
Pobyt u moře.

9. den zájezdu:
Pobyt u moře a v odpoledních hodinách odjezd do republiky.
 
10. den zájezdu:
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 
 • 7x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • místního průvodce ve Florencii,
 • fakultativní výlety
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4600 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • výlet na Elbu 1000 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob),
 • 7x večeře 2500 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 400 Kč

Nástupní místa

16.06. - 25.06. Odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE
Odjezd A
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Brno, Olomouc (+450)
ck redok
 
 
 

Program zájezdu  letecky

 

1.den zájezdu:
Kolem poledne odlet do Itálie – Pisy, transfer na hotel, ubytování (v letu je omezený počet letenek, neváhejte tedy s rezervací).

2. den zájezdu:
Odjezd do letoviska Marina di Cecina. kde budeme po 6 nocí ubytováni. Cestou navštívíme středověké MONTERIGGIONI na vrcholu nízkého kopce. Městečko obepínají vysoké hradby se 14 opevněnými věžemi, svahy poseté olivovníky a vinnou révou, jeden z nejlepších příkladů středověkého opevněného městečka v celé Itálii. Následuje ubytování v hotelu, pobyt u moře.

3. den zájezdu:
Dopoledne starobylé a podmanivé město LUCCA, rodiště skladatele G. Pucciniho, renesanční opevnění, významné kostely a muzea, katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro. Odpoledne PISA (UNESCO), město proslulé svou šikmou věží na náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků) a velkolepé pisánské stavby - katedrála, baptisterium, Camposanto.

4. den zájezdu:
Pobyt u moře.

5. den zájezdu:
Celodenní výlet. Prohlídka historického města SIENA (UNESCO), které si uchovalo podobu středověké metropole se členěním podle historických kontrád, jedinečné půlkruhové náměstí Piazza del Campo, přes 100 metrů vysoká věž Mangia, mramorová katedrála a plejáda kostelů a paláců. Od středověku tu sídlí nejstarší banka na světě. Středověké SAN GIMIGNANO, slavná náměstí s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Na závěr středověké město VOLTERA s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum s uličkami, kamenickými dílnami a krámky.

6. den zájezdu:
Pobyt u moře. Pro zájemce je připraven celodenní fakultativní výlet na nejnavštěvovanější ostrov toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku jedinečných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.

7. den zájezdu:
FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj.

8. den zájezdu:
Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.
 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Pisa a zpět vč. let. tax,
 • příruční a odbavené zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • transfery z/na letiště, dopravu lux. klim. busem v Itálii,
 • 7x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (6x Marina di Cecina, 1x Pisa a okolí),
 • 7x snídani, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobyt. taxu,
 • místního průvodce ve Florencii,
 • fakultativní výlety,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 5600 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • výlet na Elbu 1000 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob),
 • 6x večeře 2500 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 570 Kč
 • ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

autobus

16.6.2023 25.6.2023 16091 Kčobjednat

letecky

16.6.2023 23.6.2023 23990 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel