Bratislava-Vídeň-Velký Meder-Budapešť -plavba lodí po Dunaji do Vídně
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si v termálních lázních Velký Meder. 
Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň 

 

 

1. den zájezdu
Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubyt. v Bratislavě.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva termálních lázní. Večer návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.Cena zahrnuje

 

  • dopravu lux. klim. busem
  • lodní lístek Bratislava – Vídeň
  • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 3x snídani
  • průvodce

 

Cena nezahrnuje

 

  • vstupné, fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

 

Fakultativní příplatek

 

  • 1lůžk. pokoj 1400 Kč
  • 3x večeře 800 Kč
  • komplex pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

odjezd B
Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Olomouc (+250)

Odjezd F
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Břeclav, SK - Bratislava

 

Orientační ceny vstupného

Velký Meder - celodenní 8 € (senioři nad 62 roků, 6,50 €), 3hodinová 6 €, (senioři nad 62 roků, 5 €)

Bratislava - Michalská brána 4,50 €/ senioři 2,50 €
Bratislava - Katedrála Sv. Martina 2,5 € 
Bratislavský hrad 8 €/senioři 4 €
Budapešť – Rybářská bašta 700 HUF
Budapešť – Matyášův chrám 1200 HUF
Budapešť – Bazilika sv. Štěpána 350 HUF
Bratislava – vláček městem 8 €

Vídeň - Hofburg 13,9 €
Vídeň - sv. Štěpán (věž) 4,5€
Vídeň - Parlament 5€
Vídeň - metro 1,8€
Vídeň - Schatzkammer 12€

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 60 € a cca 2500 HUF (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Výměna peněz možná na hranicích v bankách či ve vybraných směnárnách v ČR.

 

CK REDOK

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

19.4.2019 22.4.2019 5235 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Vídeň
Budapešť 1
Bratislava
Copyright © 2017  VARIETA Travel