LAGO MAGGIORE A LAGO DI COMO
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Cesta do Itálie bez nočního přejezdu, ubytování v hotelu s fantastickou polohou, subtropické zahrady pod alpskými štíty, aristokratické rezidence, malebná městečka. V Itálii se nachází více než tisíc jezer, z nichž každé se vyznačuje odlišným charakterem a jedinečnou krásou. My jsme pro vás vybrali ty nejexkluzivnější. Lago Maggiore i Lago di Como mají největší koncentraci zámeckých zahrad ze všech italských jezer. Oblíbili si je celebrity i běžní turisté. George Clooney se tu rozhodl vychovávat své děti. V jarním období břehy a ostrůvky jezer hýří barvami rozkvetlých azalek, rododendronů, magnólií nebo kamélií. Navštívíme skutečné jezerní "perly", které Goethe, Remarque nebo Hemingway nadšeně vychvalovali. Ale ani jejich slova nevystihují dostatečně jejich skutečnou krásu, lemovanou zasněženými horami.

Lago di Como - Tremezzo - Villa Carlotta - Bellaggio - Como - Lago Maggiore - Arona - Borromejské ostrovy - Stresa

1. den zájezdu
V časných ranních hodinách odjezd z ČR přes Bavorsko a Švýcarsko do severní Itálie. Ubytování v hotelu s panoramatickým výhledem na jezero Lago di Lugano.


2. den zájezdu
Celodenní program u nejkrásnějšího jezera Evropy LAGO DI COMO, zasazeného do idylické scenérie hor pod zasněženými vrcholy Rétských Alp. Zastávka v lázeňském městečku TREMEZZO a prohlídka rezidence VILLA CARLOTTA se sochařskou expozicí, terasovitými zahradami, které se zvedají od břehu jezera, výhledy na jezero, půvaby italské zahradní architektury. Výlet lodí přes jezero Lago di Como do malebného BELLAGGIA, které vyhledávají světové celebrity a v jeho blízkosti má svou vilu George Cloony, Brad Pitt nebo rodina Versace. Místo inspirovalo i kasino v Las Vegas, safírově modré přístaviště, spousta kamenných schodišť a domy s barevnými okenicemi. Odpoledne vyhlídková plavba po jezeře, i kolem vily Oleandra, jež patří Georgi Cloonymu. V podvečer prohlídka města COMO se středověkou katedrálou a připomínkami slavných antických rodáků - Plinius starší, Plinius mladší. Možnost výjezdu lanovkou na horu BRUNATE, odkud lze podniknout procházku na vyhlídková místa na jezero Lago di Como. Večer návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Celodenní program u jezera LAGO MAGGIORE. Zastávka v ARONĚ u gigantické sochy Karla Borromejského, světce, který pocházel z rodiny, jež nechala vystavět zámky na jezeře. Výlet lodí na BORROMEJSKÉ OSTROVY - Isola Bella, Madre a Pescatori: šlechtické rezidence, subtropické zahrady na vyhlídkových terasách, parky plné exotických stromů a rybářské vesnice. Prohlídka lázeňského městečka STRESA, které inspirovalo amerického spisovatele Hemingwaye. Procházka po promenádě. Možnost lodního výletu ke klášteru sv. Kateřiny, zavěšeného na skále, která se kolmo zvedá z jezera. Večer odjezd do ČR.

4. den zájezdu
Návrat v ranních hodinách.


Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani formou bufetu
 • pobytovou taxu
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. výlety, plavby lodí, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1600 Kč
 • 2x večeře 890 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 

Nástupní místa

10.05. - 13.05. Odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Ubytování

 • stylový hotel*** nad jezerem Lugano, ideální místo pro strávení příjemného pobytu u italských jezer, sluneční terasa s pohádkovým výhledem na jezero.
  Příjemné 2lůžk. pokoje se vším komfortem - klim., sat.TV, fén.
 • CK REDOK
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel