Adventní Bratislava, Budapešť a Velký Meder

 

 
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Zájezd začneme v Bratislavě - Staré město se nám představí v celé své kráse i s adventními trhy na Františkánském a Hlavním náměstí. Druhé město bude Budapešť, výlet si zpestříme i návštěvou termálních lázních.

  

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1. den Odjezd v ranních hodinách z republiky do BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se nachází v jádru Starého města - Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií. Kouzelné uličky Starého města a tradiční vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí, výrobky z keramiky, vrbových proutků, včelího vosku ale i klobásy, kapustnice aj. Nocleh v Bratislavě.

 

2. den Celodenní výlet do vánoční BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Prohlídka historických části: BUDA - hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna a PEŠŤ - impozantní budova Parlamentu, vánoční trhy na Vörösmartyho náměstí, které patří k největším v Evropě - tradiční lidové a řemeslné předměty, perníčky, langoše, svařené víno, pěší zóna Váci útca a proslulá tržnice, kde nakoupíme klasický uherák, čabajku, sušené papričky i maďarské víno. Variantně lze individuálně navštívit např: termální lázně Széchényi nebo lux. secesní lázně hotelu Gellért. Večer návrat na ubytování.

 

3. den Po snídani odjedeme relaxovat do termálního koupaliště VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu. (Celodenní vstupné do termálů cca 10 €, seniorské a dětské slevy). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

 

 

Cena: 3790 Kč

 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu v Bratislavě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce  

Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"  

Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 105 Kč

CK REDOK

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel